Ogólne warunki handlowe (OWH)

UZIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wersja pdf. do ściągnięcia

§ 1 Zakres zastosowania i obowiązywania

1. W przypadku braku innego pisemnego uzgodnienia niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, zwane dalej w skrócie OWH, mają zastosowanie do umów przedmiocie sprzedaży produktów UZIN zawieranych przez UZIN POLSKA SP. Z O.O., wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000125433:, z siedzibą w Legnicy
NIP: 9720050752
REGON 630733746;
z kapitałem zakładowym 200.000,- PLN;
adres do doręczeń: JAWORZYŃSKA 297, PL-59-220 LEGNICA
adresy elektroniczne biuro@uzin-utz.com
Tel. : +48 76 723 91 50, Fax.: +48 76 723 91 51
zwaną dalej „UZIN”.


2. Niniejsze OWH dotyczą wyłącznie przedsiębiorców (Klientów) w rozumieniu art. 43 Kodeksu cywilnego. Postanowienia niniejszego OWH dotyczą tylko i wyłącznie profesjonalnego obrotu dwustronnie handlowego.

3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszymi OWH przed zawarciem umowy w przedmiocie sprzedaży produktów UZIN zgodnie z art. Art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego. Niniejsze OWH są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.uzin.pl, www.pallmann.pl, www.wolff-tools.pl, www.rz-systems.pl, www.arturoflooring.pl, www.codex-x.pl, mogą także być udostępniane Klientowi za pośrednictwem adresu elektronicznego e-mail, faksu lub listownie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby Klient mógł niniejsze OWH przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

4. Niniejsze OWH uznaje się za zaakceptowane przez Klienta w momencie złożenia zamówienia. Klient składając zamówienie potwierdza zgodę na inkorporację treści niniejszych OWH do treści umowy sprzedaży.

5. Bez względu na późniejsze zmiany OWH miarodajne dla treści zawartej umowy są postanowienia OWH z chwili o której mowa w ust. 4.

6. Strony mogą odstąpić od niniejszych OWH w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie porozumienia dodatkowego skutkuje wyłączeniem odpowiednich postanowień OWH, w miejsce których stosuje się zapisy nowego porozumienia między stronami.

 

§ 2 Zamówienia

1. Klient każdorazowo składa UZIN POLSKA zamówienie na towar w formie papierowej lub elektronicznej
(listownie, faksem, e-mailem). Zamówienia są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00
do 16:00.

2. Klient związany jest złożonym zamówieniem przez okres 14 dni od dnia dojścia zamówienia do UZIN POLSKA.

3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji, o ile UZIN POLSKA nie poinformuje Klienta w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia o braku możliwości jego realizacji.

4. Wysyłki częściowe (rzeczy dostarczane częściami) są dopuszczalne bez specjalnych uzgodnień, chyba, że Klient się im wyraźnie sprzeciwił. W przypadku uzgodnienia wiążącego terminu wysyłki, wysyłki częściowe są dopuszczalne tylko wówczas, gdy następować będą w przewidzianym terminem przedziale czasowym.

5. W przypadku zwłoki w wysyłce rzeczy dostarczanej częściami Klient może wyznaczyć odpowiedni termin dodatkowy i po jego bezskutecznym upływie odstąpić od zamówienia w takim zakresie, w jakim nie zostało ono jeszcze zrealizowane.

 § 3 Warunki wysyłki

1. Wysyłka towarów na koszt UZIN uzależniona jest od wartości zamówionego towaru, którą każdorazowo wskazuje obowiązujący w UZIN POLSKA Cennik. W przypadku zamówień, poniżej minimum logistycznego, wszelkie koszty wysyłki towaru pokrywa Klient zgodnie z opłatami określonymi w Cenniku.
2. Dostawa zamówionego do godziny 11:30 w dzień roboczy towaru realizowana jest w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych z wyłączeniem przypadku działania siły wyższej.
3. Ewentualne niewielkie różnice wagowe lub ilościowe między wskazaniami przyjęcia zamówienia (oferty) a rzeczywistą wysyłką są możliwe i zostaną zaakceptowane przez Klienta jako zgodne z umową sprzedaży. O niewielkich różnicach wagowych lub ilościowych jest mowa, gdy wynoszą maksymalnie 1,5% wartości wskazanych w przyjęciu zamówienia.
4. Wysyłki częściowe (rzeczy dostarczane częściami) są dopuszczalne bez specjalnych uzgodnień, chyba, że Klient się im wyraźnie sprzeciwił. W przypadku uzgodnienia wiążącego terminu wysyłki, wysyłki częściowe są dopuszczalne tylko wówczas, gdy następować będą w przewidzianym terminem przedziale czasowym.
5. W przypadku zwłoki w wysyłce rzeczy dostarczanej częściami Klient może wyznaczyć odpowiedni termin dodatkowy i po jego bezskutecznym upływie odstąpić od zamówienia w takim zakresie, w jakim nie zostało ono jeszcze zrealizowane.

§ 4 Przejście ryzyka, odbiór

1. W przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym transportem miejscem wydania towaru jest magazyn w siedzibie UZIN POLSKA i ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania towaru. UZIN POLSKA może odmówić załadunku w przypadku użycia przez Kupującego środka transportu nieprzystosowanego do przewozu zamówionych produktów.

2. W przypadku gdy UZIN POLSKA zapewnia transport zamówionego towaru, dostawę uznaje się za zrealizowaną w momencie wydania towaru przewoźnikowi (INCOTERMS 2000 CPT), przy czym Klient zapewnia czynności rozładunkowe i ponosi za nie odpowiedzialność i koszty. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą rozpoczęcia rozładunku.

3. Klient ponosi koszty zwłoki w przyjęciu towaru, a także w przypadku gdy UZIN zapewnia transport a istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia Produktu lub środka transportu przewoźnika w związku ze wskazanym miejscem dostawy, Klient ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za ewentualne szkody przewoźnika lub za uszkodzenie przewożonego Produktu. Przewoźnik może zażądać od Klienta stosownego pisemnego oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności. W przypadku odmowy przez Kupującego złożenia takiego oświadczenia, uważa się, że produkt dotarł na wskazane miejsce we właściwym czasie.

 

§ 5 Ceny i płatności

1. Cennik ustalany jest przez UZIN POLSKA i określa w szczególności ceny oferowanych towarów, minimum logistyczne oraz opłaty za wysyłkę. Cennik jest dostępny w Dziale Obsługi Klienta UZIN POLSKA a także u Przedstawicieli Handlowych UZIN POLSKA.

2. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami netto, tzn. cenami nie uwzględniającymi podatku VAT.

3. Zmiany Cennika dokonuje jednostronnie UZIN POLSKA. Wprowadzone do Cennika zmiany obowiązują Klienta od chwili wejścia w życie nowego Cennika. W momencie wejścia w życie nowego Cennika traci ważność Cennik poprzednio obowiązujący. UZIN uprzedza Klienta będącego w stałych kontaktach handlowych z UZIN POLSKA
o wprowadzeniu zmian do Cennika w formie papierowej lub elektronicznej z 30 dniowym wyprzedzeniem dającym możliwość zgłoszenia uwag.

4. Niezależnie od późniejszych zmian Cennika umowa sprzedaży dochodzi do skutku według Cennika obowiązującego w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

5. Towar dostarczany jest na paletach typu Euro stanowiących własność UZIN POLSKA i podlegających zwrotowi. Towar zostaje postawiony do odbioru w opakowaniu przyjętym w obrocie handlowym. UZIN POLSKA nie ponosi kosztów związanych z utylizacją opakowań.

6. Klient każdorazowo zapłaci cenę za towar w wysokości i w terminie wskazanym w dokumencie rozliczeniowym (m.in. fakturze VAT) przelewem na poniższy rachunek bankowy UZIN POLSKA:
46 1050 1575 1000 0023 3362 5693
Za datę zapłaty uważa się chwilę uznania rachunku bankowego UZIN POLSKA kwotą ceny w pełnej wysokości. Do dokumentu rozliczeniowego UZIN POLSKA dolicza podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Prawo potrącenia wierzytelności przysługuje Klientowi tylko wówczas, jeżeli jego wierzytelności wzajemne są bezsporne lub skutecznie uznane przez UZIN POLSKA.

8. W przypadku przekroczenia terminu płatności UZIN POLSKA zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek
ustawowych obowiązujących w Polsce.

9. Klient składając zamówienie do UZIN POLSKA niniejszym upoważnia UZIN do wystawiania faktur VAT bez
podpisu Klienta.

 

§ 6 Zastrzeżenie prawa własności

1. UZIN POLSKA zastrzega sobie prawo własności towaru do czasu całkowitego uiszczenia ceny zakupu przez Klienta.

2. UZIN POLSKA ma prawo do odstąpienia od umowy i zażądania niezwłocznego wydania towaru 14 dni od dnia stwierdzenia niezgodnego z umową postępowania Klienta bądź upływu terminu płatności za zamówiony towar

3. W razie odebrania towaru od Klienta, UZIN POLSKA może domagać się stosownego wynagrodzenia za jego zużycie lub uszkodzenie

 

§ 7 Rękojmia i gwarancja jakości

1. Skład oraz / lub właściwości towarów są określone wyłącznie przez informacje zawarte w każdorazowym aktualnym opisie towaru. Przekazanie przed zawarciem umowy sprzedaży próbki lub wzoru towaru nie wywiera
skutków prawnych odnośnie przedmiotu zawartej następczo umowy. UZIN zastrzega sobie możliwość dokonywania w tym zakresie zmian.

2. O ile nie umówiono się inaczej UZIN POLSKA nie udziela gwarancji jakości w rozumieniu przepisów art. 577 i nast. polskiego Kodeksu cywilnego. Towary dostarczane są zgodnie z opisami towaru. Opis towaru nie stanowi dokumentu gwarancyjnego.

3. UZIN POLSKA udziela rękojmi na sprzedawane przez siebie towary na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego.

4. Użycie towarów może być wykonywane jedynie przez przeszkolony personel. Zakres oraz sposób użycia lub możliwości zastosowania towaru są zawarte w załączonych opisach i instrukcjach używania na opakowaniu, chyba że w formie pisemnej pod rygorem nieważności wyraźnie uzgodniono inaczej. W razie wątpliwości Klient może samodzielnie zasięgnąć informacji o sposobie użycia danego towaru bezpośrednio w dziale technicznym UZIN POLSKA.

5. Informacje i zalecenia techniczne w ramach udzielanej pomocy serwisowej mają charakter niewiążący, chyba że odpowiednie informacje stały się częścią umowy na skutek wyraźnego uzgodnienia, dokonanego pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

6. Klient jest zobowiązany niezwłocznie w momencie otrzymania towaru sprawdzić kompletność przesyłki, jej zgodność z zamówieniem i dokumentami WZ. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, nieprawidłowości w dostawie lub wątpliwości co do warunków przewozu towaru, klient jest zobowiązany do sporządzenia protokołu szkody w obecności kierowcy firmy spedycyjnej dostarczającej towar i przesłania go do UZIN POLSKA drogą elektroniczną, listownie lub faksem najpóźniej przed upływem 1 dnia roboczego następującego po dniu dostawy towarów.
Zaniechanie przez Klienta któregoś ze wspomnianych obowiązków wyłącza odpowiedzialność UZIN z tytułu rękojmi.

7. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Klient jest zobowiązany powstrzymać się od zastosowania produktu i niezwłocznie poinformować UZIN o wykryciu wady. W ciągu dwóch tygodni od daty wykrycia wady Klient powinien zgłosić pisemną reklamację oraz dostarczyć próbki lub wyraźne zdjęcia kwestionowanego towaru pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności UZIN z tytułu rękojmi.

8. Jeżeli mimo przeprowadzenia starannej kontroli towaru wady nie zostaną stwierdzone, a wada wyjdzie na jaw dopiero później Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zawiadomi o wadzie UZIN w formie pisemnej (np. listem poleconym) w ciągu dwóch tygodni od wykrycia wady.

9. W przypadku zasadnego i dokonanego z zachowaniem przewidzianych terminów zgłoszenia wadliwości towaru, Klient może żądać według swego uznania albo usunięcia tychże wad, albo też dostarczenia towaru wolnego od wad. Klient może skorzystać z tego prawa najpóźniej w terminie dziesięciu dni po złożeniu zgłoszenia
wadliwości towaru. Jeżeli Klient nie skorzysta w tym czasie z przysługującego mu uprawnienia, prawo wyboru przechodzi na UZIN POLSKA.

§ 8 Odpowiedzialność cywilna

1. UZIN POLSKA nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji dotyczących eksploatacji i użytkowania towaru oraz umieszczonych na towarze ostrzeżeń

2. Odpowiedzialność za utracone korzyści jest wyłączona

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszych OWH mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży i dostawy zawieranych przez UZIN POLSKA. Klient nie może powoływać się na nieznajomość OWH po złożeniu podpisu pod stosownym oświadczeniem umieszczonym w treści zamówienia.

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią umowy handlowej zawartej przez UZIN POLSKA z Klientem a OWH, w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia umowy zawartej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

3. Zawarcie umowy sprzedaży z UZIN POLSKA nie upoważnia Klienta do swobodnego posługiwania się zastrzeżonymi znakami towarowymi do których wyłączne prawo na terenie Polski posiada UZIN POLSKA. UZIN POLSKA może wyrazić zgodę na posługiwanie się przez Klienta tymi znakami ( w całości lub w części) na zasadach określonych w odrębnej umowie, tzw. umowie licencyjnej. Pełna lista zastrzeżonych znaków towarowych udostępniona jest na stronie internetowej www.uzin.pl.

4. W kwestiach nieuregulowanych przez OWH lub umowę współpracy z Klientem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Przepisów wiedeńskiej konwencji ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980r. nie stosuje się.

5. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z realizacją umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę UZIN POLSKA.